HEDENHÖS
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET I KULLAVIK  
OM OSSPEDAGOGIKKONTAKTA OSSANMÄLANSkip Navigation Links

Vår pedagogik

Glädje, stimulans, nyfikenhet, kärlek, respekt och harmoni!

Detta är viktiga begrepp i vår verksamhet. På Hedenhös har vi skapat en miljö där vi kan möta alla barns olika behov. Det ska vara roligt och meningsfullt för våra barn att vara på Hedenhös. Varje barn som kommer till oss ska känna sig respekterat och älskat. Vi erbjuder barnen stimulans och väcker deras nyfikenhet inom olika områden för att de ska kunna utveckla sin personlighet.

Våra styrdokument

Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 och innebär att vi fått ett likvärdigt regelverk för alla förskolor i Sverige, oavsett om de är kommunala eller enskilda. Samtidigt med skollagen fick vi en ny, reviderad läroplan att följa.

Klassisk / Traditionell förskolepedagogik 

Vi arbetar utefter traditionell förskoleverksamhet som grund i vår verksamhet. Till detta har vi valt inslag av Montessori, Ansvarspedagogik och språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen. 


Tema/Fokus ämne

Inför varje termin kartlägger vi vad barngruppen har för behov och intresse och gör en arbetsplan utifrån detta. Detta resulterar i att vi arbetar lite mer inriktat med vissa saker en längre tid. Ett fokus ämne kan vara allt från ”bondgården” till ”vad kommer vattnet ifrån?”

Lekens betydelse

Leken har en framträdande roll för våra barn på Hedenhös. I leken bearbetar barnen olika händelser som de varit med om. De lär sig hantera relationer, problem och konflikter. Vidare lär de sig sociala normer och roller och de utvecklar sin identitet och självkänsla. I leken stimuleras även barnens förmåga att kommunicera, fantisera och uttrycka känslor Vi lägger också stor vikt vid lek och aktiviteter ute i naturen. Kontakten med naturen ger erfarenheter som påverkar barnens inställning till miljövård, hälsa och friluftsliv.

        HEDENHÖS FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKEBYVÄGEN 4      429 32 KULLAVIK      TEL (LILLA): 0707-75 89 66     TEL (STORA):0705-11 26 16